Algemene Voorwaarden

Ten aanzien van alle dienstverleningen van projectkeukenvergelijking.nl gelden de volgende Algemene voorwaarden, tenzij hier nadrukkelijk van wordt afgeweken. Door gebruik te maken van de Website van projectkeukenvergelijking.nl aanvaardt u als gebruiker gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begripsbepalingen gehanteerd.

 • Account: de technische mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van projectkeukenvergelijking.nl.
 • Advertentie: een advertentie op de Website van projectkeukenvergelijking.nl waarin een opdracht wordt aangeboden door een vakman.
 • Dienst: de dienstverlening die door projectkeukenvergelijking.nl wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande uit onder meer het faciliteren van een platform waarop afnemer/gebruikers en leveranciers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van klus werkzaamheden.
 • Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website en diensten van projectkeukenvergelijking.nl, waaronder ook te verstaan de keukenleverancier en afnemer.
 • Afnemer: de (rechts)persoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verkrijgen van een offerte voor een keuken in de ruimste zin des woords met gebruikmaking van de Website van projectkeukenvergelijking.nl.
 • Keukenleverancier(s): de (rechts)persoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het uitbrengen van een offerte voor het leveren en eventueel plaatsen van keukens in de ruimste zin des woords.
 • Website: de website projectkeukenvergelijking.nl.
 • nl: projectkeukenvergelijking.nl, gevestigd te (3532 XH) aan het Wolff en Dekenplein 4, KvK nummer 66176433.

Artikel 2                  Dienstverlening

2.1           projectkeukenvergelijking.nl biedt op haar website een platform aan waarop afnemer/gebruikers en leveranciers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van (keuken, plaats) klus werkzaamheden. projectkeukenvergelijking.nl heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker, afnemer of leverancier door middel van of in verband met de Website of anderszins. projectkeukenvergelijking.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

2.2           projectkeukenvergelijking.nl heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Advertenties, opdrachten, referenties en richtprijzen is echter afkomstig van de afnemer, gebruikers of leveranciers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. projectkeukenvergelijking.nl draagt voor de inhoud van advertenties, opdrachten, referenties en richtprijzen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers. Evenmin draagt projectkeukenvergelijking.nl verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door afnemer/gebruikers en leveranciers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden. 

Artikel 3                  Toegankelijkheid diensten, diensten beschikbaar aan en voor

3.1           De diensten van projectkeukenvergelijking.nl zijn slechts toegankelijk voor (rechts) personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. U dient wettelijk handelingsbevoegd en -bekwaam te zijn om gebruik te maken van de door projectkeukenvergelijking.nl aangeboden dienstverlening. Indien u niet voldoet of wenst te voldoen aan de voorwaarden van projectkeukenvergelijking.nl, dan wordt verzocht het account te sluiten dan wel er geen gebruik van te maken. Uw projectkeukenvergelijking.nl gebruikersaccount is niet overdraagbaar. projectkeukenvergelijking.nl behoudt zich het recht voor (rechts)personen te weigeren of te blokkeren voor wat betreft het gebruik van haar dienstverlening, zonder nadere opgave van reden(en).

3.2           Inschrijven bij projectkeukenvergelijking.nl en het plaatsen van opdrachten als gebruiker is gratis voor (rechts) personen.

3.3           Inschrijven bij projectkeukenvergelijking.nl als (rechts)persoon keukenleverancier kan enkel als tegelijk credits gekocht worden.

Artikel 4                  Accepteren voorwaarden

4.1           Door het inschrijven van u als (rechts)persoon bij projectkeukenvergelijking.nl en/of het plaatsen van een opdracht op projectkeukenvergelijking.nl stemt u onvoorwaardelijk en zonder het stellen van enig voorbehoud in met de voorwaarden van projectkeukenvergelijking.nl. Tevens verklaart u zich onvoorwaardelijk en volledig te houden aan de van toepassing zijnde (Nederlandse) wetgeving.

Artikel 5                  Communicatie

5.1           Communicatie, betrekking hebbende op een opdracht die op projectkeukenvergelijking.nl wordt aangeboden, dient bij voorkeur te worden gevoerd via de daarvoor door projectkeukenvergelijking.nl bestemde kanalen, dat wil zeggen via www.projectkeukenvergelijking.nl. Eventuele mondelinge communicatie betreffende de opdracht is toegestaan, doch dient bij voorkeur op www.projectkeukenvergelijking.nl te worden bevestigd. Het versturen van mededelingen die er op gericht zijn de communicatie buiten projectkeukenvergelijking.nl om te laten verlopen is niet toegestaan. projectkeukenvergelijking.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het mogelijkerwijs verloren raken van gegevens de opdrachten betreffende.

Persoonlijk contact en het maken van afspraken

5.2           Wanneer de aard van de opdracht dit aannemelijk maakt dan wel vereist, is het de afnemer/gebruiker toegestaan een afspraak te maken met de leverancier. Hetgeen tijdens de afspraak of op enig ander moment buiten projectkeukenvergelijking.nl om overeengekomen wordt en relevant is voor de opdracht(en) en/of de te sluiten transactie(s), dient bij voorkeur via projectkeukenvergelijking.nl te worden bevestigd.

Sluiten van een overeenkomst

5.3           projectkeukenvergelijking.nl adviseert aan om de overeenkomst die voortvloeit uit een contact dat is ontstaan op projectkeukenvergelijking.nl, op projectkeukenvergelijking.nl te bevestigen. Een gesloten overeenkomst dient vóór aanvang van de werkzaamheden voortvloeiende uit de opdracht te worden bevestigd. Op deze manier wordt een opdrachtdossier gevormd dat inzichtelijk is voor beide partijen, kan de leverancier de opdrachtnemer na uitvoering van het werk beoordelen (Klusscore), kan het uitgevoerde werk mogelijk in het kader van een steekproefkeuring (mogelijk) worden beoordeeld door een onafhankelijke deskundige en kan zonodig gebruik worden gemaakt van de geschillenregeling.

Looptijd van de opdracht

5.4           Een geplaatste opdracht staat standaard drie weken open voor reacties. Afnemer/gebruiker heeft de mogelijkheid deze te verwijderen zonder opgave van reden. Een opdracht kan door projectkeukenvergelijking.nl worden verwijderd, indien deze strijdig is met de doelstellingen van projectkeukenvergelijking.nl, een onvoldoende duidelijke omschrijving heeft of wanneer deze in strijd is met de plaatselijk van toepassing zijnde wetgeving. Wanneer projectkeukenvergelijking.nl uw geplaatste opdracht verwijdert wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Niet conforme advertenties

5.5           projectkeukenvergelijking.nl is een platform dat is bedoeld voor het plaatsen van opdrachten tot dienstverlening in de op projectkeukenvergelijking.nl weergegeven categorieën. Het plaatsen van promotionele advertenties is niet toegestaan. Dergelijke opdrachten kunnen door projectkeukenvergelijking.nl zonder opgaaf van reden worden verwijderd. Inhoudelijke beoordeling en acceptatie van geplaatste opdrachten berust uitsluitend aan projectkeukenvergelijking.nl.

Blokkade account

5.6           Ter bescherming van projectkeukenvergelijking.nl en haar cliënten behoudt projectkeukenvergelijking.nl zich het recht voor gebruikersaccounts (tijdelijk dan wel definitief) te blokkeren. projectkeukenvergelijking.nl is geen verantwoording aan betrokkene(n) verschuldigd. projectkeukenvergelijking.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van de blokkade.

Fraude

5.7           Zonder enig ander rechtsmiddel uit te sluiten, kan projectkeukenvergelijking.nl uw account voor onbepaalde tijd blokkeren als projectkeukenvergelijking.nl van mening is dat u zich bezighoudt met een frauduleuze activiteit op de website, activiteiten die de goede gang van zaken op projectkeukenvergelijking.nl hinderen of de regels zoals die door projectkeukenvergelijking.nl zijn bepaald frustreren en/of overtreden.

Spam

5.8           Berichten via projectkeukenvergelijking.nl die inhoudelijk geen directe betrekking hebben op de opdracht, maar primair bedoeld zijn om reclame te maken voor, dan wel de aandacht te vestigen op het eigen bedrijf, worden gekwalificeerd als spam. Het versturen van spam via projectkeukenvergelijking.nl is niet toegestaan. Gebruikers die zich schuldig maken aan het versturen van spam kunnen door projectkeukenvergelijking.nl worden geblokkeerd.

In te voeren gegevens

5.9           De gebruiker is verantwoordelijk voor  het invoeren van de gegevens. projectkeukenvergelijking.nl stelt de volgende voorwaarden en regels voor het invoeren van gegevens.

De gegevens dienen:

 • de gebruiker/afnemer/gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de correcte maten, afmetingen, technische specificaties van de ruimte en de leidingen voor het verkrijgen van een offerte;
 • voor het uitbrengen van een tegenofferte dient een duidelijke offerte van een leverancier aangeleverd te worden;
 • dienen strikt conform de waarheid te zijn en niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend;
 • mogen niet frauduleus zijn;
 • mogen niet leiden tot frauduleuze overeenkomsten zijn of de verkoop inhouden van frauduleuze diensten;
 • mogen geen inbreuk maken op het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij;
 • mogen geen geldende wet(ten) of andere regelgeving overtreden;
 • mogen niet eerrovend, onrechtmatig bedreigend of onrechtmatig lasterlijk zijn;
 • mogen niets bevatten dat een systeem, data of persoonlijke gegevens kan beschadigen, deze nadelig kan beïnvloeden, clandestien onderscheppen of ontzetten;
 • mogen geen aansprakelijkheid voor projectkeukenvergelijking.nl teweegbrengen of verlies veroorzaken;
 • mogen niet verwijzen naar beschrijvingen of beschrijvingen bevatten van goederen of diensten die verboden zijn bij overeenkomst.
 • Verder mag u geen enkel object of dienst opnemen op onze site (of direct dan wel indirect enige transactie voltooien via projectkeukenvergelijking.nl) dat, op welke wijze dan ook, zou leiden tot het schenden door ons van enige toepasselijke wet of andere regelgeving.

Artikel 6                  stappenplan voor uitbrengen van offerte

De website van projectkeukenvergelijking.nl kunt u zowel gebruiken voor het opvragen van een offerte, als voor het verkrijgen van een tegenofferte. In beide gevallen is de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de juiste gegevens bij de afnemer/gebruiker. Als de stukken voldoende zijn aangeleverd, streeft projectkeukenvergelijking.nl ernaar om binnen 3 werkdagen een tegenofferte te verkrijgen van een bij projectkeukenvergelijking.nl aangesloten leverancier. In geen gevallen worden persoonsgegevens van de afnemer/gebruiker in deze fase van de aanvraag gedeeld met de aangesloten leveranciers. Mocht de afnemer/gebruiker instemmen met de verstrekte offerte, dan sluit de afnemer/gebruiker rechtstreeks een koopovereenkomst met de leverancier. In dat geval geeft de afnemer/gebruiker bij voorbaat toestemming om zijn persoonsgegevens te verstrekken aan de leverancier. In geen geval is projectkeukenvergelijking.nl partij in de overeenkomst tussen afnemer/gebruiker en leverancier.

Artikel 7                  offerte

De offerte is gebaseerd op de gegevens die door de afnemer/gebruiker worden aangeleverd, tenzij anders vermeld. projectkeukenvergelijking.nl tracht ernaar, als gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid voor het uitbrengen van een tegenofferte, om binnen 3 werkdagen een offerte te verkrijgen die gelijk is aan de oorspronkelijke offerte, tenzij anders vermeld. Dit geldt zowel voor de keuken, als keukenapparatuur, als keukenblad. Als een afnemer/gebruiker akkoord gaat met een offerte, doet deze dit in alle gevallen voor eigen rekening en risico.

Artikel 8                  aansprakelijkheid

projectkeukenvergelijking.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook die direct dan wel indirect in meer of in mindere mate verband houdt met het gebruik van onze dienstverlening, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat. projectkeukenvergelijking.nl is zelf geen partij in de overeenkomst tussen de afnemer/gebruiker en de leverancier en treedt nimmer op als adviseur of behartigt in geen gevallen de belangen of draagt in geen gevallen zorgplichten jegens een der partijen/gebruikers/leveranciers.

Artikel 9                  wijzigingen en toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

projectkeukenvergelijking.nl is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen projectkeukenvergelijking.nl en de Gebruiker/afnemer/leverancier zijn overeengekomen. projectkeukenvergelijking.nl wijst uitdrukkelijk eventuele eigen algemene voorwaarden van de gebruiker afnemer/gebruiker van de hand. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker(s) van projectkeukenvergelijking.nl , wordt de gebruiker/afnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. projectkeukenvergelijking.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de geest van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. projectkeukenvergelijking.nl is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

Artikel 10                Onderhoud

projectkeukenvergelijking.nl is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens projectkeukenvergelijking.nl ontstaat.

Artikel 11                Privacy

projectkeukenvergelijking.nl verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van projectkeukenvergelijking.nl van toepassing. projectkeukenvergelijking.nl verstrekt, op de contractfase tussen leverancier en afnemer/gebruiker na, aan de leveranciers nimmer persoonsgegevens van de afnemer/gebruikers.

Artikel 12                Account

Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van projectkeukenvergelijking.nl dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de Website onder opgave van de gevraagde gegevens. Een Account wordt pas aangemaakt wanneer projectkeukenvergelijking.nl de aanvraag tot het plaatsen van een Account heeft aanvaard. projectkeukenvergelijking.nl is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 13                Intellectuele eigendomsrechten

13.1         Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website behoren bij uitsluiting toe aan projectkeukenvergelijking.nl en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruiker is aangeleverd in verband met het plaatsen van Advertenties, opdrachten, referenties, richtprijzen of anderszins. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van projectkeukenvergelijking.nl, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van projectkeukenvergelijking.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiele gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

13.2         De Gebruiker garandeert bij voorbaat dat de door hem op de Website geplaatste informatie, waaronder begrepen Advertenties, opdrachten, referenties en richtprijzen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart projectkeukenvergelijking.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 14                Erkenning & Keurmerk

De aangesloten leveranciers bij keukenvergelijk.nl hebben doorgaans een erkenning, tenzij anders vermeld. De erkenning/keurmerk kan afgenomen zijn bij o.a. CBW of Keurmerk Kwaliteit Keukenbranche. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer om te controleren of zij in de contractfase een overeenkomst sluiten met een leverancier met een erkenning c.q. keurmerk. In geen gevallen staat projectkeukenvergelijking.nl in voor de juistheid van de erkenning/keurmerk.

Artikel 15                Beveiliging

projectkeukenvergelijking.nl spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. projectkeukenvergelijking.nl legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 16                Bijzondere bepalingen Keukenleverancier(s)

16.1         Keukenleveranciers krijgen toegang tot het uitbrengen van een offerte voor de door de afnemer/gebruiker ingediende offerte, nadat hiervoor de benodigde credit zijn aangeschaft van projectkeukenvergelijking.nl. Keukenleveranciers kunnen zich aanmelden via de website van projectkeukenvergelijking.nl en registreren waarna de overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, tussen projectkeukenvergelijking.nl en keukenleveranciers tot stand komt nadat het verschuldigde geldbedrag ten behoeve van de credits daadwerkelijk is betaald aan projectkeukenvergelijking.nl. De overeenkomst tussen projectkeukenvergelijking.nl en keukenleveranciers komt van rechtswege tot een einde als de credits zijn gespendeerd.  Gekochte credits kunnen niet geretourneerd worden. De credits hebben een geldigheid van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van aanschaf.

16.2         Bij het (vrijwillig) stoppen of aanpassen van de diensten van projectkeukenvergelijking.nl kan projectkeukenvergelijking.nl enkel gehouden zijn om de waarde van de geldige credits te retourneren aan keukenleveranciers.

16.2         projectkeukenvergelijking.nl spant zich enkel in om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, maar biedt aan de keukenleveranciers geen enkele zekerheid tot het daadwerkelijk sluiten van een overeenkomst met een afnemer/gebruikers of het kunnen uitbrengen van een (tegen)offerte op een reeds ingediende offerte van een afnemer/gebruiker.

16.3         projectkeukenvergelijking.nl verstrekt, bij acceptatie van de uitgebrachte offerte door de afnemer/gebruiker/gebruiker, de contactgegevens van de afnemer/gebruiker aan de keukenleverancier.

16.4         projectkeukenvergelijking.nl brengt enkel vraag en aanbod van afnemer/gebruiker en keukenleverancier bij elkaar en verstrekt, bij acceptatie door de afnemer/gebruiker, enkel de contactgegevens van de afnemer/gebruikers aan de keukenleverancier. projectkeukenvergelijking.nl is nimmer partij in enige overeenkomst tussen afnemer/gebruiker en keukenleverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, waaronder in ieder geval niet:

(i) gebruik van de diensten van projectkeukenvergelijking.nl; (ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan; (iii) onjuiste informatie op de Website; (iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of (v) wijzigingen in de diensten van projectkeukenvergelijking.nl of wijzigingen in of op de Website.

16.5         Iedere Gebruiker vrijwaart projectkeukenvergelijking.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie, (ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en (iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en (iv) het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie en/of het geleverde product.  Keukenlevergelijking.nl staat niet in voor de juistheid van de verstrekte gegevens op haar eigen website.

16.6         projectkeukenvergelijking.nl garandeert nimmer dat de diensten altijd zullen voldoen aan de  verwachtingen van de keukenleverancier en afnemer/gebruiker. Ook garandeert projectkeukenvergelijking.nl niet dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen. Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten.

Artikel 17                Geschillen

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.